Zasady organizacji i funkcjonowania

 1. Świetlica pracuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, minimum 4 godziny dziennie w godzinach popołudniowych dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców, z wyjątkiem Wielkiego Piątku i Wigilii Bożego Narodzenia.
 2. W okresie dni wolnych od nauki szkolnej zajęcia mogą odbywać się w godzinach przedpołudniowych.
 3. Okazjonalnie zajęcia w Świetlicy mogą odbywać się w soboty i niedziele.
 4. Wychowankami Świetlicy mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat.
 5. Świetlica dysponuje 30 miejscami dla wychowanków.
 6. O przyjęcie do Świetlicy może ubiegać się dziecko, rodzic lub opiekun prawny albo osoba stwierdzająca potrzebę udzielenia pomocy świadczonej przez Świetlicę.
 7. Przyjęcie dziecka do Świetlicy wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Decyzję o przyjęciu dziecka do Świetlicy podejmuje kierownik.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Świetlicy oraz ze Świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekun prawny.
 10. Ustanie pobytu wychowanka w Świetlicy następuje w wyniku:
  • rezygnacji rodzica lub opiekuna prawnego z dalszego uczęszczania;
  • nieprzestrzegania zasad właściwego zachowania;
  • nieusprawiedliwionej nieobecności przez 1 miesiąc.
 11. Rodzic lub opiekun prawny składają oświadczenie o rezygnacji z dalszego uczęszczania dziecka do Świetlicy albo zostają pisemnie powiadomieni przez kierownika Świetlicyo ustaniu pobytu wychowanka w Świetlicy.
 12. Decyzję o skreśleniu z listy wychowanków podejmuje kierownik na podstawie oceny zasadności dalszego pobytu dokonanej przez stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
 13. Wychowankowie mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanej opieki;
  • właściwych oddziaływań wychowawczych;
  • życzliwego i podmiotowego traktowania;
  • zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
  • ochrony i poszanowania godności;
  • pomocy w pokonywaniu trudności szkolnych;
  • rozwijania własnych zainteresowań;
  • poszanowania uczuć religijnych;
  • zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących działalności Świetlicy;
  • korzystania z pomieszczeń i urządzeń Świetlicy;
  • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają dobra innych wychowanków;
  • zapewnienia bezpiecznych warunków podczas zajęć organizowanych przez Świetlicę;
  • zachowania przez pracowników Świetlicy tajemnicy w sprawach osobistych wychowanków.
 14. Wychowankowie Świetlicy zobowiązani są do:
  • współpracy w procesie wychowania;
  • przestrzegania norm społecznie akceptowanych;
  • poszanowania godności i podmiotowości innych osób;
  • pomagania słabszym;
  • dbania o wspólne dobra, ład i porządek;
  • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach i pracach porządkowych w Świetlicy;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w Świetlicy, jak i poza nią oraz
   zgłaszania uszkodzenia każdego sprzętu.
 15. Rodzaje nagród i kar stosowane wobec wychowanków określają wychowawcy z uwzględnieniem zasady, aby nie naruszały godności dziecka i postanowień Konwencji Praw Dziecka, w szczególności:
  • za wzorową i przykładną postawę wychowawca może udzielić pochwały ustnej, wyróżnić dyplomem, listem pochwalnym do osób znaczących, wręczyć nagrodę rzeczową;
  • za nieprzestrzeganie lub lekceważenie Regulaminu Świetlicy wychowawca może ukarać wychowanka upomnieniem indywidualnym, upomnieniem w obecności grupy lub osób znaczących, upomnieniem pisemnym, okresowym zawieszeniem uczęszczania do Świetlicy lub skreśleniem z listy wychowanków.

Utworzono: 2010-11-09